Piagam Pelanggan Pejabat Jurutulis Dewan Negeri

  1. Menerima, mendaftar dan membuat ringkasan mesyuarat bagi kertas-kertas kerja beserta perakuan-perakuan yang diputuskan oleh Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan dan dengan segera menyiap serta menyampaikan keputusan-keputusannya kepada jabatan-jabatan yang berkenaan.
  2. Menentukan kesempurnaan urusan Persidangan Dewan Negeri dan Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Raya, Jawatankuasa Kebebasan dan Jawatankuasa Peraturan Tetap disusuli dengan memastikan minit dan penyata bagi tiap-tiap persidangan dan mesyuarat itu disampaikan dengan segera kepada Ahli-Ahli Dewan Negeri dan pihak-pihak yang berkenaan.
  3. Menguruskan hal-ehwal mesyuarat dan persidangan serta kegiatan yang berkaitan dengan jawatankuasa tetap speaker-speaker se-Malaysia dan Persatuan Parlimen Komenwel Cawangan Johor.
  4. Mengamati dan menyempurnakan urusan yang bersabit dengan segala hak dan kebebasan Ahli-Ahli Mahlis Mesyuarat Kerajaan dan Ahli-Ahli Dewan Negeri selaras dengan keperluan serta peraturan semasa.
  5. Mengawal dan menjaga rapi segala Rahsia Kerajaan untuk menjamin ianya terpelihara dengan sempurna.