Select Page

Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri (Saraan) No. 8 Tahun 1980